Wypadek przy pracy

Wypadek w pracy, co robić?

 

Zacznijmy od definicji wypadku przy pracy. Według art. 3 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadkiem przy pracy określa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 - podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

 - podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

 - w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Co należy zrobić gdy ulegliśmy wypadkowi przy pracy?

 

Po pierwsze fakt ten trzeba niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu (lub pracodawcy). Po przyjęciu zgłoszenia pracodawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy lub zorganizowaniu pomocy medycznej i technicznej. Następnie musi zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem do niego osób niepowołanych i przed możliwością uruchomienia – bez potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z wypadkiem. Należy wykluczyć możliwość zmian usytuowania maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek.

 

Kolejnym krokiem pracodawcy jest niezwłoczne zawiadomienie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

 

W sprawie każdego zgłoszonego wypadku powinno być przeprowadzone postępowanie powypadkowe. Pracodawca powołuje zespół, którego celem jest ustalenie przyczyn oraz okoliczności wypadku. W skład zespołu, oprócz inspektora BHP, wchodzą również inni pracownicy lub społeczni inspektorzy pracy. Zespół po ustalaniu okoliczności zdarzenia sporządza protokół, który jest bardzo ważnym dokumentem. W szczególności określa, czy do wypadku doszło z winy pracodawcy.

 

Następnie protokół jest przekazywany poszkodowanemu i tu warto zwrócić uwagę na szczegóły w nim zawarte. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości to najlepiej skontaktować się z prawnikiem przed podpisaniem dokumentu. Musimy pamiętać, że źle sporządzony protokół może nas pozbawić prawa do odszkodowania. Poszkodowany ma również prawo wglądu do akt sprawy i sporządzania z nich notatek, odpisów czy kopii. W kolejnych etapach pracodawca zawiadamia organy odszkodowawcze, przekazuje im protokół powypadkowy, rejestruje wypadek, sporządza statystyczną kartę wypadku GUS.

 

Jeśli po wypadku doznaliśmy trwałego uszczerbku na zdrowiu uzyskamy odpowiednie świadczenie z ZUS. Będzie ono zależne od wielkości tego uszczerbku. To nie zamyka drogi do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od pracodawcy, jeśli ponosi on winę za ten wypadek, np. z  powodu złej organizacji pracy, barku odpowiedniego przeszkolenia pracowników, braku środków ochrony, niesprawności maszyn itp.

 

Przemysław Kluczkowski

o autorze