Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie - dwa terminy, których nieznajomość może Cię narazić na straty. W wielu dostępnych źródłach i artykułach możemy zauważyć tendencje do naprzemiennego używania tych terminów. W rzeczywistości odszkodowanie nie jest tożsame z zadośćuczynieniem.

 

W skrócie - o odszkodowaniu mówimy gdy poniesiona szkoda ma charakter materialny i można ją wycenić, a więc stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej. Np. dochodzi do kolizji spowodowanej przez innego kierowcę i nasz samochód zostaje uszkodzony. Możemy w tej sytuacji liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. Podobnie będzie przy obowiązku pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia lub zwrotu utraconych zarobków.

 

Zadośćuczynienie jest natomiast sposobem wyrównania szkody niemajątkowej i jest rekompensatą za doznaną krzywdę: cierpienia fizyczne, psychiczne lub naruszenie dóbr osobistych. Przepisy szczegółowo regulują w jakich przypadkach może być ono przyznane.

 

Podstawowymi przepisami w tym zakresie są art. 445 i 448 kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 445 k.c. można domagać się zadośćuczynienia w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

Z kolei art. 448 k.c. pozwala dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie każdego dobra osobistego. 3 sierpnia 2008 r. weszły w życie zmiany w kodeksie cywilnym, pozwalające na przyznanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę również rodzinie poszkodowanego, który zmarł w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

 

Jak widać, temat jest bardzo szeroki, a zakres dochodzonych roszczeń bardzo zróżnicowany. Szczególnie w zakresie zadośćuczynienia bardzo istotne jest odpowiednie wykazanie doznanej krzywdy. Z tego powodu warto zasięgnąć porady profesjonalisty, który wyjaśni jakie roszczenia nam przysługują i wskaże dalszą drogę postępowania.

 

Przemysław Kluczkowski

o autorze