Automatyczne wznowienie polisy OC

Temat ubezpieczeń obowiązkowych posiadaczy mechanicznych w zakresie odpowiedzialności cywilnej to temat rzeka. W szczególności w zakresie automatycznego przedłużenia takiego ubezpieczenia. W celu uniknięcia problemów należy pamiętać o kilku rzeczach.

Często zdarza się, że po zmianie ubezpieczyciela, poprzednie towarzystwo informuje o konieczności opłaty składki za kolejny rok.

Takie działanie jest zgodne z prawem. Zgodnie z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 28 ust. 1), jeżeli składki za ubezpieczenie zostały opłacone za cały rok, a posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa (tzw. automatyczne wznowienie) umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zapobiega to sytuacji, w której klient przez zapomnienie nie miałby ochrony ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym należy pamiętać aby przy zmianie ubezpieczyciela dopełnić formalności związanych z wypowiedzeniem umowy. Z reguły robi to za nas agent, u którego podpisujemy umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Podobna sytuacja może zaistnieć w przypadku sprzedaży samochodu. Sprzedajemy samochód łącznie z polisą OC, ponieważ za miesiąc lub 2 kończy się jej ważność. Nowy właściciel wykupuje ubezpieczenie w innej firmie, a my dostajemy pismo o nieopłaconych składkach na kolejny rok od poprzedniego ubezpieczyciela. Żeby tego uniknąć należy bezwzględnie powiadomić zakład ubezpieczeń o zmianie właściciela pojazdu. Pamiętajmy, że za okres kiedy nasz samochód jest objęty ubezpieczeniem w dwóch zakładach, obu ubezpieczycielom należy się składka. Jednocześnie umowę, która została przedłużona automatycznie, możemy wypowiedzieć na piśmie (art. 28a ust. 1 wspomnianej Ustawy).

 

Przemysław Kluczkowski

o autorze