Odszkodowania majątkowe

Gdy doszło do kradzieży, aktu wandalizmu, zalania, pożaru itp. zdarzenia, a ubezpieczyciel nie wypłacił, bądź zaniżył należne Państwu odszkodowanie skontaktuj się z nami. Dzięki stałej współpracy z zespołem rzeczoznawców wyliczymy należne odszkodowanie majątkowe i zajmiemy się kompleksową obsługą procesu dochodzenia odszkodowania.

Ubezpieczenia majątkowe nie są ubezpieczeniami obowiązkowymi, stanowią zatem dodatkową możliwość zabezpieczenia mienia oferowaną przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Mogą Państwo posiadać taką polisę zabezpieczającą np. przed zalaniem mieszkania. Ale jeśli mieszkanie zalał "sąsiad z góry" to on jest zobowiązany do naprawianie szkody osobiście lub jego ubezpieczyciel.

Istotną jest kwestia dokładnej analizy postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które stanowią obowiązkowy załącznik do umowy ubezpieczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakres przedmiotów podlegających temu ubezpieczeniu. Towarzystwa Ubezpieczeniowe często warunkują wypłatę odszkodowania od spełnienia dodatkowych warunków, a także obowiązków ciążących na ubezpieczonym. Bardzo ważną podstawą formułowania tego typu umów jest ich dobrowolność co do postanowień. Dobrowolność ta często sprowadza się do odmiennego definiowania pojęć na pozór prostych. Jako przykład można podać definicję utraty zdolności do pracy, która w rozumieniu wielu ubezpieczycieli praktycznie sprowadza się do śmierci ubezpieczonego. Sytuacje takie mogą wydawać się absurdalnymi, jednak obrazują różne i często wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela sytuacje. Takie samo zdarzenie może według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia być rozmaicie definiowane i kwalifikowane przez różnych ubezpieczycieli. Zawiłe postanowienia w wielu przypadkach prowadzą do odmowy wypłaty odszkodowania, dlatego w celu dochodzenia tego typu odszkodowania skontaktuj się z naszym przedstawicielem, który profesjonalnie przeprowadzi Cię przez cały proces likwidacji szkody.

Proszę pamiętać - decyzja odmowna nie jest ostateczna, wystąpimy w Państwa imieniu z odwołaniem.