Odszkodowania komunikacyjne

Ideą odszkodowania komunikacyjnego jest zapewnienie poszkodowanym gwarancji zaspokojenia wszelkich roszczeń związanych ze szkodami powstałymi podczas zdarzenia z udziałem pojazdów mechanicznych (wypadek, kolizja itp.). Gwarancją możliwości dochodzenia roszczeń jest obowiązek posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przez wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy między innymi za:

 • szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
 • uszkodzenia powstałe przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego,
 • szkody związane bezpośrednio z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
 • szkody, które spowodował pojazd sprawcy podczas zatrzymania, postoju lub garażowania,
 • badania techniczne po naprawie samochodu uszkodzonego w wyniku zdarzenia (jeśli został zatrzymany dowód rejestracyjny),
 • holowanie auta uszkodzonego w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego - wypadku.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych daje więc możliwość dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód osobowych jak i majątkowych. W przypadku wątpliwości w przedmiocie zasadności roszczenia lub jego wysokości prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. Bezpłatnie doradzą oraz przeprowadzą w Państwa imieniu proces dochodzenia odszkodowania.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest własna polisa AC (autocasco). Poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania z polisy AC w następujących wypadkach:

 • właściciel pojazdu ponosi winę za uszkodzenie samochodu,
 • sprawca szkody nie jest znany,
 • dojdzie do zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami (potrącenie pieszego, wjechanie w zwierzynę lub drzewo),
 • gdy miały miejsce zdarzenia losowe lub działania żywiołów (np. pożaru, powodzi),
 • miała miejsce kradzież pojazdu.


Zasadnicza różnica pomiędzy polisą OC i AC sprowadza się do obowiązku posiadania tego pierwszego (OC) i dobrowolnego posiadania tego drugiego (AC). Dobrowolność posiadania polisy AC często sprowadza się do odmiennego definiowania pojęć na pozór prostych. Takie samo zdarzenie może według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia być rozmaicie definiowane i kwalifikowane przez różnych ubezpieczycieli. Zawiłe postanowienia w wielu przypadkach prowadzą do odmowy wypłaty odszkodowania, dlatego w celu dochodzenia tego typu roszczeń skontaktuj się z naszym przedstawicielem, który pomoże uzyskać należne odszkodowanie.